Registracijai reikalingas avansinis mokestis pridėtas į pirkinių krepšelį.


Privatumo politika

1. www.faceandeyedesign.com Bendrosios nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – „sąlygos“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „mes“) tvarko interneto parduotuvėje (toliau - faceandeyedesign.com) Pirkėjų (toliau – „Jūsų“) asmens duomenis.

1.2 Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1 Registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis faceandeyedesign.com.

2.2 Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi faceandeyedesign.com, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

A) apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus; 
B) išspęsti problemas susijusias su prekių pristatymu; 
C) įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3 Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2.2 dalies tikslais.

3.2 Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2 Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai pildyti Jūsų reikalavimus ir lūkesčius.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu faceandeyedesign.com

5.2 Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1 Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1 Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami faceandeyedesign.com svetainėje.

7.2 Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų ir toliau sėkmingai naudositės faceandeyedesign.com teikiamomis paslaugomis, mes automatiškai fiksuosime, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2 Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 


Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas, atsakydamas į klausimus registracijos formoje, sutinka joje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save. Pirkėjas taip pat įsipareigoja atnaujinti šią informaciją, jei ji pasikeičia. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją, elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

UAB „International Beauty Center “ teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ bei kitais galiojančiais teisės aktais.

Taisyklių pagrindu kylantiems nesutarimams taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.